Lãnh đạo Cục Kinh tế xây dựng và các đơn vị trực thuộc

I. LÃNH ĐẠO CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG

  Image

Họ và tên: Đàm Đức Biên

Chức vụ: Cục trưởng

   
  Image

Họ và tên: Trương Thị Thu Thanh

Chức vụ: Phó Cục trưởng

   
  Image

Họ và tên: Hồ Ngọc Sơn

Chức vụ: Phó Cục trưởng

   

 

II. LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Văn phòng

  Image                    

Họ và tên: Đặng Thế Hiến    

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng - Phụ trách Văn phòng

   
  Image

Họ và tên: Đỗ Đức Thắng     

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

2. Phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng

 

  Image 

Họ và tên: Nguyễn Bắc Thủy         

Chức vụ: Trưởng phòng

   
 Image

Họ và tên: Vũ Quốc Trọng

Chúc vụ: Phó Trưởng phòng

   

 Image

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thanh

Chúc vụ: Phó Trưởng phòng

3. Phòng Định mức và Đơn giá

   
Image

Họ và tên: Đặng Hoài Nam

Chức vụ: Trưởng phòng                  

4. Trung tâm Tư vấn kinh tế xây dựng

 Image

Họ và tên: Lê Anh Vũ                              

Chức vụ: Giám đốc

   
Image

Họ và tên: Ngô Thị Thu Thủy

Chức vụ: Phó Giám đốc

   
 Image

Họ và tên: Trần Thị Mỹ Lan

Chức vụ: Phó Giám đốc

   
Image

Họ và tên: Lê Mạnh Hùng

Chức vụ: Phó Giám đốc