Tìm kiếm văn bản

Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực Trích yếu
167/QĐ-BXD 13/03/2024
Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2023
Còn hiệu lực 167/QĐ-BXD 13/03/2024
Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2023
01/VBHN-BXD 26/02/2024
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 26/02/2024: Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Còn hiệu lực 01/VBHN-BXD 26/02/2024
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 26/02/2024: Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
14/2023/TT-BXD 29/12/2023
Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Còn hiệu lực 14/2023/TT-BXD 29/12/2023
Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
07/VBHN-BXD 16/08/2023
Nghị định Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Còn hiệu lực 07/VBHN-BXD 16/08/2023
Nghị định Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
35/2023/NĐ-CP 20/06/2023
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Còn hiệu lực 35/2023/NĐ-CP 20/06/2023
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
02/2023/TT-BXD 03/03/2023
Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
Còn hiệu lực 02/2023/TT-BXD 03/03/2023
Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
737/QĐ-BXD 05/09/2022
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng
Còn hiệu lực 737/QĐ-BXD 05/09/2022
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng
11/2021/TTBXD 31/08/2021
Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Hết hiệu lực 1 phần 11/2021/TTBXD 31/08/2021
Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
13/2021/TT-BXD 31/08/2021
Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình số 13/2021/TT-BXD
Còn hiệu lực 13/2021/TT-BXD 31/08/2021
Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình số 13/2021/TT-BXD
12/2021/TT-BXD 31/08/2021
Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng
Còn hiệu lực 12/2021/TT-BXD 31/08/2021
Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng
50/2021/NĐ-CP 01/04/2021
Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Còn hiệu lực 50/2021/NĐ-CP 01/04/2021
Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
15/2021/NĐ-CP 03/03/2021
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Còn hiệu lực 15/2021/NĐ-CP 03/03/2021
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
10/2021/NĐ-CP 09/02/2021
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Còn hiệu lực 10/2021/NĐ-CP 09/02/2021
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
09/2021/NĐ-CP 09/02/2021
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý vật liệu xây dựng
Còn hiệu lực 09/2021/NĐ-CP 09/02/2021
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý vật liệu xây dựng
06/2021/NĐ-CP 26/01/2021
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Còn hiệu lực 06/2021/NĐ-CP 26/01/2021
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
949/QĐ-BXD 20/07/2020
Quyết định số 949/QĐ-BXD ngày 20/07/2020
Còn hiệu lực 949/QĐ-BXD 20/07/2020
Quyết định số 949/QĐ-BXD ngày 20/07/2020
02/2020/TT-BXD 20/07/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Hết hiệu lực 02/2020/TT-BXD 20/07/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
108/NQ-CP 17/07/2020
Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Còn hiệu lực 108/NQ-CP 17/07/2020
Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
62/2020/QH14 17/06/2020
Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Còn hiệu lực 62/2020/QH14 17/06/2020
Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
21/2020/NĐ-CP 17/02/2020
Nghị định số 21/2020/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017
Còn hiệu lực 21/2020/NĐ-CP 17/02/2020
Nghị định số 21/2020/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017
20/2019/TT-BXD 31/12/2019
Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Còn hiệu lực 20/2019/TT-BXD 31/12/2019
Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
16/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư Số 16/2019/TT-BXD: Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Còn hiệu lực 16/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư Số 16/2019/TT-BXD: Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
15/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư Số: 15/2019/TT-BXD: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
Còn hiệu lực 15/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư Số: 15/2019/TT-BXD: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
14/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
Còn hiệu lực 14/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
18/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng
Còn hiệu lực 18/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng
17/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
Còn hiệu lực 17/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
13/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Còn hiệu lực 13/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
12/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng
Còn hiệu lực 12/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng
11/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
Còn hiệu lực 11/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
10/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư ban hành định mức xây dựng số 10/2019/TT-BXD
Hết hiệu lực 10/2019/TT-BXD 26/12/2019
Thông tư ban hành định mức xây dựng số 10/2019/TT-BXD