Tra cứu Đơn giá nhân công

- NSD nhấn vào   để tra cứu giá nhân công:

1. Tra cứu danh sách Đơn giá nhân công

  • Bước 1: Lựa chọn các tiêu chí cần tra cứu danh sách đơn giá nhân công. NSD có thể tra cứu theo một hoặc kết hợp nhiều tiêu chí để tra cứu danh sách đơn giá nhân công.

STT

Nội dung

Mô tả

1

Đơn vị ban hành

NSD lựa chọn đơn vị ban hành có các đơn giá nhân công cần tra cứu. Mặc định chương trình sẽ để chọn tất cả.

2

Tỉnh/Thành phố

NSD lựa chọn Tỉnh/TP có các đơn giá nhân công cần tra cứu. Mặc định chương trình sẽ chọn TP.Hà Nội.

3

Số văn bản

NSD nhập số văn bản của đơn giá muốn tra cứu.

4

Tên bảng giá

NSD nhập tên của đơn giá muốn tra cứu.

5

Loại bảng giá

NSD lựa chọn loại bảng giá cần tra cứu. Danh sách loại bảng giá gồm: Giá đơn giá; Giá công bố; Giá thực tế. Mặc định chương trình sẽ để chọn tất cả.

6

Từ ngày…Đến ngày

NSD nhập khoảng thời gian ban hành của đơn giá muốn tra cứu.

7

Hiệu lực

NSD chọn còn hiệu lực hoặc hết hiệu lực. Mặc định chương trình sẽ để chọn tất cả.

8

Năm ban hành

NSD lựa chọn năm ban hành của các đơn giá nhân công cần tra cứu. Mặc định chương trình sẽ để chọn tất cả.

NSD nhấn để xóa hết các tiêu chí đã lựa chọn trước đó.

NSD nhấn xác nhận tra cứu theo các tiêu chí đã lựa chọn.

  • Bước 2: Kết quả tra cứu - Nơi hiển thị danh sách đơn giá nhân công đã được tra cứu theo các tiêu chí ở “Bước 1”.

STT

Nội dung

Mô tả

Tệp tin

NSD nhấn để mở danh sách các tệp đính kèm của bảng giá

Tra cứu

NSD nhấn để tra cứu các công việc của bảng giá.

Chuyển trang

NSD nhấn để xem các trang tiếp theo khi có nhiều trang.

- Để xem thông tin bảng giá, NSD nhấn trực tiếp vào dòng thông tin của bảng giá muốn xem.

2. Tra cứu chi tiết giá nhân công

  • Bước 1: NSD nhập từ khóa vào ô “Tên nhân công” để tra cứu các nhân công có tên liên quan đến từ cần tra cứu.
  • Bước 2: NSD nhấn “Enter” hoặc  để xác nhận thông tin muốn tra cứu.
  • Bước 3: Kết quả tra cứu - Hiển thị danh sách giá nhân công đã được tra cứu. NSD có thể tải danh sách giá nhân công về bằng cách nhấn

Nhấn để xem và tải file hướng dẫn