Tra cứu chỉ số giá

 

- NSD nhấn vào   để tra cứu chỉ số giá:

1. Tra cứu danh sách chỉ số giá

  • Bước 1: Lựa chọn các tiêu chí cần tra cứu chỉ số giá. NSD có thể tra cứu theo một hoặc kết hợp nhiều tiêu chí để tra cứu chỉ số giá.

STT

Nội dung

Mô tả

1

Đơn vị ban hành

NSD lựa chọn đơn vị ban hành có chỉ số giá cần tra cứu.

2

Tỉnh/Thành phố

NSD lựa chọn Tỉnh/Thành phố có chỉ số giá cần tra cứu.

3

Số văn bản

NSD nhập số văn bản của chỉ số giá muốn tra cứu.

4

Tên chỉ số giá

NSD nhập tên chỉ số giá muốn tra cứu.

5

Hiệu lực

NSD chọn còn hiệu lực hoặc hết hiệu lực. Mặc định chương trình sẽ để chọn tất cả.

6

Năm ban hành

NSD lựa chọn năm ban hành của các bảng chỉ số giá cần tra cứu. Mặc định chương trình sẽ để chọn tất cả.

NSD nhấn để xóa hết các tiêu chí đã lựa chọn trước đó.

NSD nhấn xác nhận tra cứu theo các tiêu chí đã lựa chọn.

  • Bước 2: Kết quả tra cứu – Nơi hiển thị danh sách chỉ số giá đã được tra cứu theo các tiêu chí ở “Bước 1”.

STT

Nội dung

Mô tả

Tệp tin

NSD nhấn để mở danh sách các tệp đính kèm của chỉ số giá.

Tra cứu

NSD nhấn để tra cứu các chi phí của chỉ số giá.

Chuyển trang

NSD nhấn để xem các trang tiếp theo khi có nhiều trang.

- Để xem thông tin chỉ số giá, NSD nhấn trực tiếp vào dòng thông tin của chỉ số giá muốn xem.

2. Tra cứu chi tiết chỉ số giá

  • Bước 1: NSD chọn loại chỉ số giá như: Chỉ số giá xây dựng vùng, quốc gia,.v.v.
  • Bước 2: NSD chọn các điều kiện lọc như: Loại công trình; Khu vực; Năm công bố; Tháng/Quý công bố.
  • Bước 3: NSD nhấn “Enter” hoặc  để xác nhận thông tin muốn tra cứu.

Nhấn để xem và tải file hướng dẫn